Dit zijn onze Algemene voorwaarden.

Voor ons is transparantie in zakendoen vanzelfsprekend. Daarom hebben wij heldere en transparante voorwaarden opgesteld.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a) Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden.

b) Phonex: De besloten vennootschap Phonex communicatie B.V., statutair gevestigd te Burgh-Haamstede, bezoekadres te (4328BA) aan de Roterij 40, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KvK nummer: 71658068

c) Diensten: De door Phonex geleverde producten en diensten, waaronder doch niet uitsluitend:

 • –  Licenties voor programmatuur;
 • –  Ontwikkeling van programmatuur;
 • –  Onderhoud van programmatuur;
 • –  Software- en computerservice;
 • –  Ontwikkeling en onderhoud van websites;
 • –  Webhosting;
 • –  Detacheringsdiensten;
 • –  Maken van Backups
 • –  Opleidingen en trainingen;
 • –  Verkoop van ICT-, telecommunicatie- enkantoorapparatuur en andere zaken
 • –  Verhuur van ICT-, telecommunicatie- enkantoorapparatuur
 • –  (vaste en mobiele)telecommunicatiediensten;
 • –  Internetverbindingen en internettoegang;
 • –  Camerabeveiligingsinstallaties;
 • –  WiFi in de breedste zin des woords;
 • –  narrowcastingdiensten;
 • –  en alle overige aanvullende, aanverwante

en ondersteunende producten en

diensten.

 1. d)  Wederpartij: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Phonex een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Gebruiker heeft ontvangen of met wie Gebruiker in enige rechtsbetrekking staat of komt te staan, dan wel degene voor wie Gebruiker enige rechtshandeling verricht;
 2. e)  Offerte: Een door Phonex uit te brengen, specifiek op Wederpartij toegeschreven, aanbieding van een Product en/of Dienst, op basis van door Wederpartij aan Phonex verstrekte gegevens tot het doen door Wederpartij van een aanbod.
 3. f)  Onderhoud: Het nemen van maatregelen gericht op de instandhouding van de levering van Diensten, waaronder, doch niet uitsluitend, het uitvoeren van updates, het uitbreiden van capaciteit, het herstellen van onvolkomenheden, het verhelpen van veiligheidslekken, het waarborgen van veiligheid van de Systemen, het wijzigen van configuratie-instellingen, het vervangen, vernieuwen, fysiek verplaatsen, fysiek schoonhouden of fysiek herplaatsen van (onderdelen van) Systemen, het plaatsen van nieuwe hardware, het doorvoeren van verbeteringen om de beschikbaarheid van de Systemen zo hoog mogelijk te houden en werkzaamheden aan bekabeling en switches. Indien ook het beheer van software onderdelen uitmaakt van de Overeenkomst, valt onder Onderhoud tevens het nemen van maatregelen gericht op de instandhouding – waaronder begrepen het up-to-date houden – van de software die expliciet is genoemd in de Overeenkomst.

  g) Overeenkomst: Het pakket van wederzijdse rechten en verplichtingen dat resulteert uit de bevestiging of de levering van de order door Phonex en/of acceptatie door Phonex van de Offerte die door Wederpartij is ondertekend en aan Phonex is geretourneerd, welke ontvangst door Phonex schriftelijk of per e-mail is bevestigd en van welke Offerte de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken.

  1. h)  Overmacht: Een tekortkoming die aan Phonex niet kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan de schuld van Phonex en die ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening van Phonex komt, waaronder alle van buiten Phonex komende oorzaken die redelijkerwijs niet te voorzien waren en als gevolg waarvan Phonex haar verplichtingen jegens Wederpartij niet of niet tijdig kan nakomen, waaronder, maar niet uitsluitend, gerekend (i) overmacht van toeleveranciers van Phonex, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) internetstoringen van welke aard dan ook inclusief problemen in infrastructuur in de grond en/of wijkcentrales, (v) uitvallen van diensten als gevolg van (internet) hacking, waaronder maar niet uitsluitend DDOS- aanvallen, (vi) overheidsmaatregelen, (vii) elektriciteitsstoring, (viii) storing van internet of Systemen, (ix) oorlog, (x) werkbezetting, (xi) staking, (xii) algemene vervoersproblemen en (xiii) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
  2. i)  Partijen: Wederpartij en Phonex gezamenlijk.
   1. j)  Product: Ieder op grond van de Overeenkomst door Phnex ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen computerprogrammatuur in objectcode, inclusief de voor Wederpartij bestemde handleiding ten behoeve van het gebruik daarvan.
   2. k)  Systemen: Systemen waarop de Overeenkomst betrekking heeft, zoals computer- en telecommunicatiesystemen, camerasystemen inclusief aanverwante zaken zoals opslagmedium, aansluitingen en netwerken, zoals netwerkkabels, connectoren en overige zaken die in het verlengde hiervan liggen, alsmede clouddiensten waar gebruik van wordt gemaakt.
   3. l)  Website: De website van Phonex: www.phonex.nl en aanverwante sub-sites. Alle contactgegevens (adres, telefoonnummers, e- mailadressen en contactgegevens voor financiële zaken) van Phonex zijn te vinden op deze website.

   Artikel 2: Toepasselijkheid

   2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Phonex en Wederpartij, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met een Overeenkomst.

   2.2 Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

   2.3 In geval van nietigheid van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden, stelt Phonex een vervangende bepaling vast van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking.

   2.4 Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan onderhavige worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
   2.5 In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

   2.6 Phonex is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Door mededeling van de wijzigingen aan Wederpartij treden de nieuwe voorwaarden in de plaats van de Algemene Voorwaarden. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail ter kennis van Wederpartij gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien Wederpartij niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt

  3. tegen de wijziging in de Algemene Voorwaarden, wordt Wederpartij geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.
   2.7 Wederpartij is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen versie.

   Artikel 3: Communicatie

   3.1 Iedere communicatie tussen Phonex en Wederpartij geschiedt per post of per e-mail, behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Phonex opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijsdaarvan.

   3.2 Elektronische communicatie wordt door Wederpartij geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending door Phonex. Indien de communicatie niet is ontvangen ten gevolge van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen van de e-mailbox van Wederpartij, is dit te allen tijde voor risico van Wederpartij.

   Artikel 4: Offertes

   4.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Phonex zijn vrijblijvend, tenzij door Phonex

   schriftelijk anders is aangegeven.

   4.2 Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Phonex verstrekte gegevens waarop Phonex zijn aanbieding baseert. Wederpartij betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van Phonex dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor Phonex niet bindend, behoudens indien door Phonex uitdrukkelijk anders is vermeld.

   4.3 Offertes zijn slechts uitnodigingen tot het doen van een aanbod door Wederpartij. Aanvaarding van Offertes of vergelijkbare mededelingen, al dan niet als zodanig benoemd, verplichten Phonex niet tot het sluiten van een Overeenkomst met (de potentiële) Wederpartij.

   4.4 Offertes van Phonex zijn geldig gedurende een periode van 14 dagen, tenzij de Offerte uitdrukkelijk anders vermeldt of de Offerte schriftelijk wordt ingetrokken.

   4.5 Elke Offerte kan door Phonex worden herroepen. Indien het aanbod door Phonex nog niet is aanvaard, kan herroeping te allen tijde geschieden.

   Artikel 5: Totstandkoming van de Overeenkomst

   5.1 De Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment waarop aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

  4. ● Wederpartij heeft een Offerte en de Algemene Voorwaarden van Phonex ontvangen; en ● Wederpartij heeft de Offerte ondertekend, aangegeven de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud van de Algemene Voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben

   aanvaard; en

   ● Wederpartij heeft de Offerte geretourneerd aan Phonex, de offerte heeft dan reeds te gelden als aanbod van Wederpartij aan Phonex; en

   ● Phonex heeft de Offerte ontvangen en aanvaard. De aanvaarding door Phonex van een Offerte (‘aanbod’) blijkt in ieder geval doordat het Product en/of de Dienst wordt geleverd.

   5.2 Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk of per e- mail geschieden.

   Artikel 6: Overstap provider

   6.1 Met betrekking tot de overstap van een andere telecomprovider naar Phonex geldt het volgende:
   ● Phonex kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor kosten die latende (telecom) providers in rekening brengen in verband met opzegging of afkoop van lopende contracten. In geval van overstap gaat alleen het nummer mee over, het contract dient de Wederpartij zelf te beëindigen. In geen geval is Phonex hiervoor aansprakelijk of verantwoordelijk;

   ● Wederpartij is te allen tijde zelf eindverantwoordelijk voor het opvragen en administreren van einddata van contractdata en opzegtermijnen, alsmede voor het opzeggen van lopende contracten, telefonieaansluitingen, telefoonnummers en/of onderhoudscontracten bij de latende telecomprovider.

   ● Phonex is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het na overstap niet langer functioneren van Systemen en op de telecominfrastructuur gekoppelde installaties, apparaten en diensten, zoals (maar niet uitsluitend): inbraak- en brandalarminstallaties, frankeermachines, faxen, internetverbindingen, slagbomen etc.

   Artikel 7: Levering en levertijd

   7.1 Levering van Diensten geschiedt eerst na de totstandkoming van de Overeenkomst en na ontvangst door Phonex van alle door haar opgevraagde gegevens en documenten die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst. Levering geschiedt zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst of op een uitdrukkelijk overeengekomen later moment. Het staat Phonex vrij direct na de totstandkoming van een Overeenkomst met de uitvoering daarvan aan te vangen.

   7.2 Door Phonex genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Phonex niet, hebben steeds slechts een indicatief karakter en kunnen nimmer als fatale termijn gelden. Phonex spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreden of indien de overeengekomen levertijd dreigt te worden overschreden, zal Phonex Wederpartij daarvan in kennis stellen en zullen partijen in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

   7.3 Phonex is voorts uitrukkelijk niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is Phonex gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen.

   7.4 Indien de overschrijding van een overeengekomen levertijd wordt veroorzaakt door Overmacht, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de tijd dat de Overmacht duurt. Phonex is ingeval van Overmacht – behoudens opschorting – tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

   Artikel 8: Prijzen

   8.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient Wederpartij alle betalingen in euro’s te voldoen.

   8.2 Alle door Phonex afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Phonex schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door Phonex afgegeven (voor)calculatie, begroting of kostenbesparingsberekening kunnen door Wederpartij nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door Wederpartij aan Phonex kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Phonex te leveren Diensten. Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is Phonex gehouden Wederpartij te informeren bij dreigende overschrijding van een door Phonex afgegeven voorcalculatie of begroting.

   8.3 Indien Wederpartij bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen. 8.4 Ter zake de door Phonex verrichte prestaties en de daarvoor door Wederpartij verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Phonex volledig bewijs op, onverminderd het recht van Wederpartij tot het leveren van tegenbewijs. 8.5 Phonex behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds te wijzigen. Indien Wederpartij een prijsverhoging niet accepteert, heeft Wederpartij het recht om binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving van de prijsverhoging de Overeenkomst waarop de prijsverhoging betrekking heeft schriftelijk per aangetekende post te ontbinden tegen de datum waarop de gewijzigde prijzen van kracht worden. Wederpartij komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen Partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen Partijen overeengekomen index of andere maatstaf, dan wel indien het een prijsverhoging van derden betreft, zoals een leverancier of fabrikant.

   8.6 Phonex behoudt zich het recht voor om eenmaal per jaar, zonder voorafgaande kennisgeving, prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, zoals die wordt vastgesteld door het CBS voor het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de prijzen worden verhoogd. De verhoging van de prijzen als bedoeld in dit artikel geven Wederpartij geen recht de Overeenkomst dientengevolge te ontbinden.

   Artikel 9: Betalingsvoorwaarden

   9.1 De betalingsverplichting van Wederpartij vangt aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand komt. Verschuldigde bedragen worden door Wederpartij betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities.

   9.3 Phonex is gerechtigd de factuurbedragen automatisch te incasseren. Het storneren van betalingen aan Phonex is niet toegestaan. Wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

   9.4 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen of de geleverde Diensten schorten de betalingsverplichting niet op.

   9.5 Phonex is bevoegd haar facturen aan Wederpartij per e-mail toe te zenden. Indien Wederpartij een factuur per post wenst te ontvangen, behoudt Phonex zich het recht voor om de meerkosten daarvan aan Wederpartij in rekening te brengen, welke meerkosten € 2,50 per factuur bedragen.

   9.6 Indien Wederpartij de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Wederpartij, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Wederpartij na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Phonex de vordering uit handen geven, in welk geval Wederpartij naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

   9.7 Voor zover Wederpartij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Phonex aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning, binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Phonex, wordt voldaan.

   9.8 Voor zover Wederpartij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Phonex, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, aanspraak op betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 50,- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

   9.9 Indien Wederpartij een factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Phonex gerechtigd – zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor schade – om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat Wederpartij al zijn verplichtingen jegens Phonex geheel is nagekomen. De genoemde opschorting van de verplichtingen kan onder meer bestaan uit het afsluiten van Diensten c.q. het onmogelijk maken van het gebruik van Diensten.

  5. 9.2 Wederpartij is gehouden elk factuurbedrag binnen veertien dagen na factuurdatum aan Phonex op de door Phonex aangegeven wijze te voldoen, tenzij op de factuur een afwijkende betaaltermijn is vermeld.
  6. 9.10 De opschorting van de levering van Diensten duurt voort tot het moment waarop de openstaande facturen zijn voldaan en de betalingen door Phonex zijn verwerkt.

   Artikel 10: Wijziging en meerwerk

   10.1 Indien Phonex op verzoek of met voorafgaande instemming van Wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Phonex. Phonex is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

   10.2 Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Wederpartij en Phonex kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Wederpartij nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

   10.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Phonex Wederpartij desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

   Artikel 11: Ontbinding

   11.1 Phonex is gerechtigd, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddelijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk of per email te ontbinden of op te schorten, onverminderd het recht van Phonex om in plaats van ontbinding of opschorting nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding indien;

   a. het faillissement van Wederpartij is aangevraagd dan wel Wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
   b. Wederpartij surseance van betaling of van toepassing verklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft aangevraagd of verkregen;

   c. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Wederpartij beslag wordt gelegd of indien Wederpartij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;

  7. d. indien de onderneming van Wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Wederpartij wijzigt

   e. Wederpartij tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst;
   f. na het sluiten van de Overeenkomst aan Phonex omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen;

   g. Wederpartij informatie verspreidt en die informatie en/of de verspreiding daarvan krachtens nationale of internationale wetgeving en/of andere regelgeving verboden is, discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend is en/of in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden.

   h. Wederpartij valse of onjuiste persoonsgegevens aan Phonex heeft verstrekt en/of heeft verzuimd wijzigingen in de persoonsgegevens aan Phonex te verstrekken.

   i. Wederpartij de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan of heeft verlengd;
   j. Wederpartij heeft nagelaten om Phonex die informatie te verschaffen waarvan Wederpartij wist, of redelijkerwijs had moeten weten, dat het voorhanden zijn van deze informatie bij Phonex noodzakelijk was voor de nakoming van de verplichtingen door Phonex jegens Wederpartij. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Wederpartij en alle andere verplichtingen tot medewerking door de Wederpartij of een door de Wederpartij in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

  8. 11.2 Indien Wederpartij op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Phonex vóór de ontbinding heeft gefactureerd, in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
  9. 11.3 Het recht van opschorten houdt in dat Phonex bevoegd is diensten of een onderdeel daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken. Phonex zal wederpartij hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Phonex kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen blijft onverminderd bestaan. Wederpartij blijft bovendien gehouden tot betaling gedurende de resterende periode van de overeengekomen minimum looptijd van de overeenkomst. De aan heraansluiting verbonden kosten worden aan de wederpartij in rekening gebracht.

   11.4 Indien Phonex op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt dan wel opschort, wordt elke vordering van Phonex op Wederpartij direct opeisbaar.

   Artikel 12: Verplichtingen van Phonex
   12.1 Phonex is gehouden zich in te spannen haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Zij garandeert evenwel niet dat Wederpartij te allen tijde onbelemmerde toegang heeft tot Diensten. Voorts wordt niet gegarandeerd dat Wederpartij gevrijwaard is van vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens.

   12.2 Tenzij enige wettelijke verplichting of recterlijke uitspraak Phonex daartoe verplicht, zal Phonex zich onthouden van het kennisnemen van de inhoud van persoonlijke e-mail en/of bestanden van en/of gericht aan wederpartij en het ter beschikking stellen daarvan aan derden.

   12.3 Phonex zal zich inspannen de door haar ter uitvoering van haar verplichtingen gebruikte Systemen, Producten en andere zaken afdoende te Onderhouden (daaronder begrepen vernieuwing en innovaties). Wederpartij zal tijdig worden ingelicht over uit te voeren Onderhoud, tenzij dat in verband met de noodzakelijkheid en/of spoedeisendheid van het Onderhoud niet van Phonex kan worden verlangd. Phonex zal zich inspannen om Onderhoud te laten plaatsvinden op tijden dat te verwachten is dat Wederpartij er weinig hinder van ondervindt. Phonex kan echter niet garanderen dat Wederpartij geen hinder en/of schade ondervindt. Phonex is niet aansprakelijk voor de gevolgen van Onderhoud, noch voor schade, waaronder gemiste inkomsten van Wederpartij indien Onderhoud wordt gepleegd.

  10. 12.4 Phonex zal zich inspannen om klachten van Wederpartijen naar tevredenheid van Wederpartij af te handelen. Phonex is echter slechts gehouden om klachten in behandeling te nemen, voor zover de klacht binnen drie werkdagen na het moment waarop Wederpartij de tekortkoming c.q. de klacht had behoren te constateren per e-mail aan Phonex heeft gemeld en de klacht gedetailleerd, dat wil zeggen voldoende bepaalbaar en voldoende duidelijk is omschreven. Phonex zal zich inspannen om de klacht die betrekking heeft op handelen c.q. nalaten van Phonex binnen twee weken na indiening af te handelen. Phonex kan haar werkzaamheden te alle tijde aan Wederpartij in rekening brengen.

   12.5 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn of verband houden met gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van Diensten of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in internet, datanetwerkverbindingen en spanningsvoorzieningen, behoren niet tot de verplichtingen van Phonex.

   12.6 De (inspannings)verplichtingen van Phonex laten onverlet de eigen verantwoordelijkheid van Wederpartij ten aanzien van het beheer, gebruik en of onderhoud van systemen, diensten of andere werkzaamheden van Phonex.

   12.7 Afhankelijk van de garantiebepalingen van de fabrikant of leverancier zal Phonex medewerking verlenen aan de Wederpartij, indien hij een beroep wenst te doen op de garantiebepalingen van deze derden. Door Phonex wordt in geen geval een uitgebreidere garantie afgegeven dan die van de fabrikant of leverancier.

   Artikel 13: Verplichtingen van Wederpartij

   13.1 Wederpartij is verplicht tot nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, alsmede tot nakoming van verplichtingen waarvan de nakoming op grond van geschreven en ongeschreven recht in redelijkheid van Wederpartij kan worden verlangd. 13.2 Wederpartij gedraagt zich conform hetgeen in redelijkheid van een verantwoordelijk, redelijk en zorgvuldig gebruiker van Diensten kan worden verlangd. Wederpartij zal Diensten niet gebruiken of laten gebruiken voor een ander doel dan het door Phonex beoogde doel.

   13.3 Wederpartij gedraagt zich in overeenstemming met wettelijke bepalingen en richtlijnen. Meer in het bijzonder is Wederpartij verplicht zich te onthouden van het schenden van rechten van intellectuele eigendom van Phonex en/of derden, het op onrechtmatige en/of strafbare wijze verspreiden van racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer en/of beledigende uitingen en het zich toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot Systemen waarvoor hij niet tot toegang gerechtigd is.

  11. 13.4 Wederpartij is verplicht zich zodanig te gedragen, dat overige Wederpartijen niet worden gehinderd en/of schade lijden.
   13.5 Wederpartij is – behoudens andersluidende schriftelijke afspraken – te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en de inhoud van de door Wederpartij afgenomen Diensten en dient zelf zorg te dragen voor een afdoende beveiliging en/of backup van gegevens. Phonex maakt voor eigen gebruik systeembackups, doch Wederpartij kan noch aan de backups, noch aan het feit dat backups worden gemaakt, enig recht ontlenen.

   13.6 Wederpartij vrijwaart Phonex voor aanspraken van derden, indien Wederpartij handelt in strijd met de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

   13.7 Indien in de persoonsgegevens van Wederpartij wijzigingen optreden of indien bij Wederpartij, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, een wijziging van contactpersoon plaatsvindt, deelt Wederpartij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Phonex mee.

   13.8 Wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik van de door Phonex aan Wederpartij verstrekte inloggegevens. Phonex is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat Wederpartij degene is die inlogt door middel van de aan Wederpartij verstrekte inloggegevens. Phonex adviseert Wederpartij om deze reden regelmatig de inloggegevens te wijzigen.

   13.9 Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Phonex mogelijk te maken, verschaft Wederpartij Phonex steeds tijdig alle in redelijkheid door Phonex te verlangen gegevens of inlichtingen. Wederpartij staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens of inlichtingen. Phonex is niet aansprakelijk voor gevolgen van onjuiste of onvolledige informatieverschaffing door Wederpartij.

   13.10 Ingeval wederpartij huurt van Phonex is het wederpartij niet toegestaan de apparatuur geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Phonex. Phonex is steeds gerechtigd toestemming te weigeren of aan zijn toestemming voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering van de door wederpartij gewenste veranderingen en toevoegingen. Het is wederpartij voorts niet toegestaan door anderen dan Phonex onderhoud te laten plegen aan het gehuurde. Voorts dient wederpartij de van Phonex gehuurde goederen deugdelijk te verzekeren tegen schade, verlies of diefstal.

   Artikel 14: Detachering

   14.1 Phonex zal de in de overeenkomst tussen partijen aangewezen medewerker aan Wederpartij ter beschikking stellen om onder zijn leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten conform hetgeen tussen partijen is overeengekomen. Indien schriftelijk niet anders overeengekomen, zal de medewerker op basis van veertig uur per week tijdens de voor Phonex gebruikelijke werkdagen aan Wederpartij ter beschikking worden gesteld. 14.2 Wederpartij kan de ter beschikking gestelde medewerker slechts te werk stellen voor andere dan de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor werkzaamheden buiten Nederland indien Phonex daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Phonex kan naar zijn eigen oordeel de gevraagde instemming onthouden of (financiële) voorwaarden stellen aan een zodanige wijziging van werkzaamheden of aan een inzet buiten Nederland. 14.3 Het is Wederpartij niet toegestaan de ter beschikking gestelde medewerker aan een derde door te lenen of ter beschikking te stellen om onder leiding en toezicht van die derde werkzaam te zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

   14.4 Phonex zal zich er redelijkerwijs voor inspannen dat de ter beschikking gestelde medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft voor arbeid tijdens de overeengekomen dagen en uren. Ook indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Phonex steeds gerechtigd na overleg met Wederpartij deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

   14.5 Wederpartij is gerechtigd om vervanging van de ter beschikking gestelde medewerker te verzoeken (i) indien de ter beschikking gestelde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en Wederpartij dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd aan Phonex kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de ter beschikking gestelde medewerker. Phonex zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. Phonex staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet onverwijld mogelijk is, vervallen de aanspraken van Wederpartij op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van Wederpartij wegens niet- nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Wederpartij betreffende de verrichte werkzaamheden blijven onverminderd in stand.

   14.6 De werktijden, rusttijden en arbeidsduur van de ter beschikking gestelde medewerker zijn gelijk aan de bij Wederpartij gebruikelijke tijden en duur, tenzij anders overeengekomen. Wederpartij staat er voor in dat de werk- en rusttijden en de arbeidsduur van de ter beschikking gestelde medewerker voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

   14.7 Wederpartij zal Phonex zo spoedig mogelijk informeren omtrent een voorgenomen sluiting van zijn bedrijf of organisatie gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien Wederpartij nalaat om Phonex tijdig te informeren, is Wederpartij voor de duur van de sluiting van zijn bedrijf of organisatie onverkort aan Phonex het overeengekomen tarief verschuldigd.

   14.8 Wederpartij zal zich ten aanzien van de ter beschikking gestelde medewerker gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is. 14.9 Wederpartij is jegens de ter beschikking gestelde medewerker en Phonex gehouden tot nakoming van de relevante wetgeving en de uit de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en de goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

   14.9 Wederpartij is jegens de ter beschikking gestelde medewerker en Phonex gehouden tot nakoming van de relevante wetgeving en de uit de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en de goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. Phonex is verantwoordelijk voor tijdige en volledige afdracht van de voor de ter beschikking gestelde medewerker in verband met de overeenkomst met wederpartij te betalen, premies voor sociale verzekeringen en omzetbelasting. Phonex vrijwaart wederpartij voor alle vorderingen van de belastingdienst danwel van de instanties voor uitvoering van sociale verzekeringswetgeving die vanwege de overeenkomst met wederpartij verschuldigd zijn, onder de voorwaarde dat wederpartij Phonex onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de vordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Phonex. Wederpartij zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Phonex verlenen om zich, indien nodig in naam van Wederpartij, tegen deze vorderingen te verweren.

   14.10 Phonex aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de ter beschikking gestelde medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding dan wel regie van Wederpartij tot stand zijn gekomen. 14.11 Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die de ter beschikking gestelde medewerker lijdt gedurende of in verband met de aan hem opgedragen werkzaamheden. Wederpartij vrijwaart Phnex voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit of terug te voeren op de werkzaamheden verricht door de ter beschikking gestelde medewerker in het kader van de overeenkomst. Wederpartij vrijwaart Phonex voor elke aansprakelijkheid voortvloeiende uit lichamelijk letsel of dood van de ter beschikking gestelde medewerker verband houdende met de uitoefening van de tussen Phonex en Wederpartij aangegane overeenkomst

   Artikel 15: Aansprakelijkheid

   15.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waardoor Wederpartij schade lijdt, of uit enige andere hoofde, is de aansprakelijkheid van Phonex per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering(en) plaatsvind(t)(en), is iedere aansprakelijkheid van Phonex beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van € 5.000,-. Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 17.7 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde vrijwaringsverplichting van Phonex. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Phonex voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 1.000,- (duizend Euro). 15.2 Iedere aansprakelijkheid van Phonex voor enige andere vorm van schade dan hiervoor onder artikel 15.1 genoemd is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Wederpartij, schade verband houdende met het gebruik van door Wederpartij aan Phonex voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Wederpartij aan Phonex voorgeschreven toeleveranciers. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Phonex wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

  12. 15.3 Phonex is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik door derden van gegevens die Phonex in het kader van de nakoming van de Overeenkomst opslaat en/of verwerkt. Phonexk is evenmin aansprakelijk voor schade die ontstaat door het verzenden of ontvangen van informatie. 15.4 De in artikel 15.1 tot en met 15.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Phonex.

   15.5 Phonex is wettelijk verplicht medewerking te verlenen aan een krachtens enige wettelijke bepaling bevoegd gegeven last tot aftappen. Phonex is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Wederpartij of enige derde, indien die voortvloeit uit de medewerking aan een zodanig verzoek.

   15.6 Phonex is genoodzaakt nummerinformatie uit te wisselen met andere dienstverleners voor de afwikkeling van het telecommunicatieverkeer. Phonex staat niet in voor de naleving van relevante wet- en regelgeving door andere aanbieders.

   15.7 Wederpartij vrijwaart Phonex voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik van Diensten.

   15.8 Phonex staat niet in voor de ongestoorde beschikbaarheid van Diensten. Wederpartij erkent dat de uitvoering van Diensten negatief kan worden beïnvloed of tijdelijk of geheel niet beschikbaar kan zijn in verband met fysieke factoren (gebouwen, tunnels e.d.) en door atmosferische omstandigheden, storingen in de interconnectie en problemen met de door Phonex, Wederpartij of derde gebruikte programmatuur. Phonex is wegens zodanige omstandigheden nimmer aansprakelijk voor schade of kosten.

   15.9 Aansprakelijkheid van Phonex wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Wederpartij Phonex onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Phonex ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Phonex in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 15.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is, dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na ontstaan daarvan, schriftelijk aan Phonex meldt. Schade die buiten die termijn ter kennis van Phonex is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Wederpartij bewijst dat hij de schade niet eerder heeft kunnen aanmelden.

   15.11 Wederpartij vrijwaart Phonex voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Phonex geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. 15.12 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

   genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Phonex zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

  13.  Artikel 16: Overmacht

   16.1 Phonex is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Phonex, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Wederpartij aan Phonex zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Wederpartij aan Phonex is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

   16.2 In geval van Overmacht zal Phonex Wederpartij hiervan op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de Overmacht en de gevolgen voor de uitvoering van Diensten.

   16.3 In geval van Overmacht is Phonex gerechtigd de uitvoering van Diensten gedurende de Overmacht op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

   16.4 Tekortkomingen in de uitvoering van een Overeenkomst in geval van Overmacht kunnen niet aan Phonex worden toegerekend en geven Wederpartij geen recht tot ontbinding of opschorting van de Overeenkomst of op schadevergoeding.

   16.5 Er vindt geen restitutie plaats van de door Wederpartij vooruitbetaalde gelden.

  14.  Artikel 17: Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en opschorting

   17.1 Alle aan Wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Phonex totdat alle bedragen die Wederpartij aan Phonex op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Phonex zijn voldaan. Een Wederpartij die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Phonex mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien Wederpartij (mede) uit door Phonex geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Wederpartij die zaak slechts voor Phonex en houdt Wederpartij de nieuw gevormde zaak voor Phonex totdat Wederpartij alle op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Phonex blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Wederpartij eigenaar van de nieuw gevormde zaak. 17.2 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor Phonex gunstigere bepalingen bevat

   17.3 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan Wederpartij verleend of overgedragen, onder de voorwaarde dat Wederpartij alle uit de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien Partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van Wederpartij zijn overeengekomen, komt aan Wederpartij het gebruiksrecht toe, zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

   17.4 Phonex kan de ontvangen of gegenereerde Producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Phonex onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Wederpartij alle aan Phonex verschuldigde bedragen heeft voldaan.

  15. Artikel 18: Rechten van intellectuele eigendom
  16. 18.1 Al hetgeen is gepubliceerd op de Website valt onder het recht van Intellectuele Eigendom van Phonex. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van Phonex.
  17. 18.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten blijven berusten bij Phonex of bij de derde van wie Phonex het recht heeft verkregen (een onderdeel van) Diensten aan Wederpartij ter beschikking te stellen.

   18.3 Indien Phonex bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Wederpartij ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op Wederpartij, tast dit het recht of de mogelijkheid van Phonex niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Phonex aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Wederpartij zijn of worden gedaan.

   18.4 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Wederpartij ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Phonex, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Wederpartij toekomend recht tot gebruik isniet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

   18.5 Het is Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

   18.6 Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het Phonex toegestaan technische voorzieningen
   aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is Wederpartij nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

   18.7 Phonex vrijwaart Wederpartij tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Phonex zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Wederpartij Phonex onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Phonex. Wederpartij zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Phonex verlenen om zich, indien nodig in naam van Wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Wederpartij ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Phonex ter beschikking gestelde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die Wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Phonex in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Phonex zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Phonex een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Phonex, indien mogelijk, zorg dragen dat Wederpartij het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Phonex is uitgesloten. 18.8 Wederpartij garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Phonex van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Wederpartij vrijwaart Phonex tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

  18. Artikel 19: Medewerkingsverplichtingen

  19. 19.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Phonex mogelijk te maken zal Wederpartij Phonex steeds tijdig alle door Phonex nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien Wederpartij in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring. 19.2 Wederpartij draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Phonex te verlenen diensten. Wederpartij zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen.

   19.3 Indien Wederpartij de voor de uitvoering van de overeenkomst door Phonex nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Ohonex stelt of indien Wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Phonex het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Phonex tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Phonex tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

   19.4 Ingeval medewerkers van Phonex op locatie van Wederpartij werkzaamheden verrichten, draagt Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. Voorts dient de werkomgeving opgeleverd te worden in een staat die Phonex in staat stelt om zijn werkzaamheden zonder vertraging en kosten uit te voeren. Indien dit niet het geval is, is Phonex gerechtigd om vanwege deze beperkte omgeving, toegankelijkheid, vertraging en/ of stagnatie extra kosten in rekening te brengen, waaronder vervoerskosten, honorarium en verblijfkosten. Wederpartij vrijwaart Phonex voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Phonex, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Wederpartij of van onveilige situaties in diens organisatie. Wederpartij zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door Phonex ingezette medewerkers kenbaar maken.

   19.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Wederpartij verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Phonex staan. Phonex is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen
   of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Wederpartij bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Phonex.

   Artikel 20: Geheimhouding en privacy

   20.1 De wederpartij en Phonex dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk

   beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
   20.2 Zowel Wederpartij als Phonex zijn gehouden alle vertrouwelijke informatie en correspondentie die zij uitwisselen strikt geheim te houden en deze niet te verstrekken aan derden, anders dan bepaald in de artikelen 17.3 en 17.4. 20.3 Wederpartij geeft Phonex hierbij uitdrukkelijk toestemming de door Wederpartij verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van, en op te nemen in, een databestand dat Phonex aanlegt in het kader van de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

   20.4 Wederpartij stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct-marketing ten behoeve van Diensten van Phonex, ook indien deze Diensten nog geen onderwerp van een Overeenkomst zijn. Indien Wederpartij bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, dient Wederpartij dat schriftelijk of per e-mail aan Phonex kenbaar te maken.

   20.5 Phonex zal de persoonsgegevens van Wederpartij niet aan derden beschikbaar stellen, behoudens:
   a. ten behoeve van facturerings- en incassoactiviteiten;

   b. indien wettelijke voorschriften en/of contractuele afspraken Phonex hiertoe verplichten; c. in geval van dringende en gewichtige redenen;
   d. voor zover de persoonlijke levenssfeer van Wederpartij daarmee niet onevenredig wordt geschaad.

   20.6 Wederpartij kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Phonex zijn opgeslagen. Indien Wederpartij een schriftelijk overzicht wenst, zal Phonex dit overzicht binnen vier weken aan Wederpartij verstrekken. Phonex kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen.

   20.7 Indien Phonex op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Phonex staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

   20.8 Wederpartij is ervan op de hoogte dat Phonex de persoonsgegevens van Wederpartij verwerkt, met inbegrip van gegevens over de activiteiten van Wederpartij op de Website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de website waar Wederpartij vandaan komt en Diensten die Wederpartij heeft besteld. Phonex slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Wederpartij te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan Wederpartij. 20.9 Wederpartij mag de gegevens die Phonex over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Wederpartij heeft het recht Phonex te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van Wederpartij te verwijderen of af te schermen. Phonex zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Phonex en het privacybelang van Wederpartij en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, Wederpartij informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Wederpartij van Diensten maakt kan worden beperkt of verhinderd.

   20.10 Indien Phonex dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal Wederpartij Phonex desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Wederpartij uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

   20.11 Wederpartij vrijwaart Phonex voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Wederpartij wordt gehouden of waarvoor Wederpartij op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Phonex toegerekend moeten worden.

   20.12 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Phonex verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Wederpartij. Wederpartij staat er jegens Phonex voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Wederpartij vrijwaart Phonex tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

   20.13 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Phonex gerechtigd Wederpartij toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Phonex is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Wederpartij behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Phonex is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Phonex.

   Artikel 21: Overdracht van rechten en verplichtingen

   21.1 Wederpartij is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen

   uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

   21.2 Phonex is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

   Artikel 22: Geschillen

   22.1 22.1 Op alle geschillen tussen Partijen, waaronder die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, is Nederlands recht van toepassing. 22.2 Deze geschillen zullen, nadat Partijen hebben getracht het geschil onderling op te lossen, maar daar niet in zijn geslaagd, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-WestBrabant, locatie Middelburg, onverminderd het recht van Phonex het geschil aan een andere instantie voor te leggen, ter keuze van Phonex, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling het geschil aan een andere instantie dient te worden voorgelegd.

   Burgh-Haamstede 14 mei 2019

PHONEX gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren.